توزیع کالا در شهر کرمان بصورت رایگان و هرروز انجام میشود.