علائم خرابی رگلاتور سوخت .
۱ – مصرف زیاد به علت سفت بودن فنر و ساچمه .
۲ – مصرف کم به علت شل بودن فنر و ساچمه .
۳ – نشتی و خیس شدن سرشمعها و درنتیجه دیر روشن شدن بخصوص درهوای سرد و یا روشن نشدن .
۴ – افت دور درهنگام شتابگیری و در سربالاییها .
نکته : درصورت پارگی لوله خلا آن کشش و قدرت خودرو بخصوص درسربالاییها کاهش می یابد
.
نکته : در خودروهای جدید این رگلاتور سوخت در داخل مجموعه پمپ بنزین و در داخل باک قرار دارد.