یک موتور خودرو در حالت دور آرام ، تنها با قطع اشتعال متوقف می‌شود .

در موتورهایی با عملکرد بالا و بخصوص در نوع هوا خنک ، در حالت دور آرام ، ممکن است موتور کاملاً گرم باشد ، زیرا سرعت جریان هوا ا روی سطوح خنک شونده پایین است . وقتی اشتعال خاموش و موتور تا حد توقف کند شود ، گاه اوقات در یک یا دو سیلندر ، پیش اشتعال رخ می دهد . به دلیل rpm پایین ، اینرسی چرخ طیار یا ملخ ، بریا انتقال پیستون به نقطه مرگ بالا کافی نمی باشد ، و موتور به عقب پس می زند و یا در جهت خلاف دوران می کند . معکوس شدن جهت ممکن است موجب تنشهایی ناخواسته ، درقطعاتی مانند سیستم دنده سوپر شارژر شود و در نتیجه ، در صورت امکان باید از آن اجتناب شود .

در هنگام متوقف ساختن یک موتور ازاین نوع ، دریچه گاز اندکی باز می‌شود ، تا سرعت دورآرام بالارود . درصورت وجود اشتعال ، کنترل مخلوط به سمت وضعیت قطع دورآرام حرکت می کند . این حرکت بر روی یک شیر عمل می کند ، و کلیه روزنه های سوخت را به طور کامل می بندد . موتور ممکن است با استفاده از سوختی که هنوز در مانیفولد ورودی موجود است چند بار آتش شود ، اما با کم شدن سرعت موتور تا حدی که امکان پس زدن وجود داشته باشد ، مخلوط سوخت ـ هوا برای آتش شدن بسیار رقیق می شود و لذا موتور به نرمی متوقف ، و سپس اشتعال قطع می شود .

سیستم دور آرام : در شکل ۱ ، نشان داده شد که برای نگهداشتن نسبت سوخت ـ هوا در بهترین اقتصاد سوخت ، بر طبق منحنی بهینه شکل ۲، سیستم اصلی اندازه گیری نه تنها مخلوط را دردبی های کم هوا غنی نمی کند ، بلکه دردور آرام ابداً سوختی راتأمین نمی کند . پس برای جبران این مشکل درسیستم اندازه گیری ، باید سیتم اندازه گیری سرعت کم یا دور آرام درنظر گرفته شود .